گروه اقتصادی و مهندسی بنسای2019-07-14T07:28:43+00:00

مهندسی فروش و مدیریت بهره برداری مراکز تجاری، پیش فروش مجتمع های تجاری

گروه اقتصادی و مهندسی بنسای

ما مشاور اقتصادی، بازاریابی، مهندسی فروش و مدیریت بهره برداری مراکز تجاری و ساختمانی معظم هستیم. کار ما انتخاب محل پروژه، مطالعات اقتصادی، مطالعات مهندسی فروش، انتخاب کاربری پروژه، طبقه بندی اصناف، قیمت گذاری واحد ها، تعیین نظام پرداخت، تعیین زمان افزایش قیمت ها می باشد. و همچنین ایجاد راهکار های نوین جهت بازاریابی و پیش فروش با ایجاد ارزش افزوده مضاعف مکمل کار ما است. گروه اقتصادی و مهندسی بنسای به شخصه سرمایه گذار و سازنده پروژه ها نیست بلکه با استفاده از ابزار های علمی، تامین مالی پروژه ها و بهره برداری صحیح مراکز تجاری را به عهده می گیرد. بنیان چنین گروه جوانی، “فکرافزار” بوده و نوآوری، خلاقیت و به روز بودن از نشانه های بارز ماست که در هر پروژه و مرکز تجاری جداگانه طراحی و اجرا می گردد. وجود ما در کنار سازندگان موفقیت یک پروژه ساختمانی را تسهیل می کند. 

پروژه های بنسای